sprzedaz@sokratesa.com

22 857 90 89

Dane osobowe

Informacja o administracji danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są: Sokratesa Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13 oraz Bukowińska Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sokratesa 13 („Administrator”).

2) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z realizacją zgłoszenia rezerwacyjnego będą przetwarzane w następujących celach:

a) związanych z zawarciem i realizacją zgłoszenia, ewentualnej umowy przedwstępnej lub zobowiązującej a także ewentualnej umowy sprzedaży,

b) na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk,

c) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi,

d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach,

e) związanych z dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

f) archiwizacji,

g) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania danych.

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

a) niezbędność do wykonania zgłoszenia, umowy sprzedaży lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy przedwstępnej lub zobowiązującej;

b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski,

c) udzielona zgoda,

d) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4) Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a) osobom trzecimi w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;

b) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

c) podmiotom kontrolnym i nadzorczym.

5) Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich przy zachowaniu środków bezpieczeństwa powszechnych w Polsce.

6) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a) czas obowiązywania zgłoszenia lub którejś z ww. umów;

b) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;

c) okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora;

d) udzielona zgoda.

7) Ponadto, informujemy że ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana;

b) sprostowania danych,

c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) przeniesienia Pani/Pan danych osobowych do wskazanej bazy.

8) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

9) W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Administrator. nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

11) Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora: ul. Sokratesa 13, 01-909 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Sprzedaży na skrzynkę sprzedaz@wolagabriela.pl.